CZCIONKA A A A KONTRAST
r. Imieniny:
logo
Drukuj

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE  W DĘBLINIE
 
Zespół Interdyscyplinarny w Dęblinie jest elementem gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i stanowi metodę pracy, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.
 
Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupa specjalistów z różnych dziedzin, co daje możliwość komplementarnej pomocy rodzinom doświadczającym przemocy. Interdyscyplinarna praca zwiększa skuteczność działań i  pozwala wykorzystać zasoby poszczególnych instytucji do ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie.
 
Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dęblinie funkcjonuje na mocy przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz regulacji prawa miejscowego.
 
W dniu 14 września 2016  roku  w siedzibie Urzędu Miasta w Dęblinie przy Rynek 12 odbyło się pierwsze posiedzenie  Zespołu Interdyscyplinarnego  powołanego Zarządzeniem nr  99.2016 Burmistrza Miasta Dęblin  z dnia 01 września 2016 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (z późn. zm.) w związku z uchwałą XV/74/2011 Rady Miasta Dęblin  z dnia 07 września 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków.
 
Sprawy organizacyjno techniczne Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw. Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie ul. Rynek 12.
 
Obecny skład Zespołu:
 
 

1.

Monika Łysiak            

Przewodnicząca

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie

2.

Monika Kośmińska   

Wiceprzewodnicząca

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie

3.

Anna Potyra

Sekretarz

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie

4.

Monika Bąkała

Członek

Organizacja Pozarządowa

5.

Jacek Wójcik

Członek

Komisariat Policji w Dęblinie

6.

Paweł Jarzyna

Członek

Prokuratura Rejonowa w Rykach

7.

Dorota Kulik

Członek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie

8.

Beata Kursa

Członek

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w  Dęblinie

9.

Agnieszka Michaluk

Członek

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie

10.

Małgorzata Sadowska

Członek

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Rykach

11.

Ilona Skalińska

Członek

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
w Dęblinie

12.

Bożena Lesisz

Członek

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dęblinie

 
Cel działania Zespołu:
Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy. Zespół podejmuje działania mające na celu ochronę osób doznających przemocy w rodzinie w tym realizuje procedurę Niebieskiej Karty.
 
Zadania Zespołu:
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
 • realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012-2017 
Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
 
Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:
 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.
 
Instytucje z terenu miasta Dęblin świadczące pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie:
 
1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dęblinie
ul. Rynek 12
08-530 Dęblin
e- mail: ops.deblin@um.deblin.pl
tel. 81 883 25 05
fax. 81 883 02 46.

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie
ul. Rynek 12
08-530 Dęblin
e- mail: ops.deblin@um.deblin.pl
tel. 81 883 25 05
fax. 81 883 02 46

3. Komisariat Policji w Dęblinie
ul. Niepodległości 5
08-530 Dęblin
tel. 81 88 04 10, 997

4. Punkt Informacyjno- Konsultacyjny Przeciwdziałający Przemocy w Rodzinie
ul. Rynek 12 a
08-530 Dęblin
tel. 81 883 25 05
dyżury w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie przy ul. Rynek 12 a, w każdy czwartek
od godz. od 15.30 – 17.30.

5. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dęblinie
ul. Rynek 12
08-530 Dęblin
tel. 81 8830- 216
dyżury w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie przy ul. Rynek 12 w pokoju nr 23, w każdy czwartek od godz. 16.00- 18.00

6. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "AGAPE"
ul. Rynek 12 a
08-530 Dęblin
tel. 601 561 250
dyżury w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie przy ulicy Rynek 12 a, w każdy czwartek od godz. 15.30-18.00.


Ważne telefony zaufania
 
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, tel. 800 12 00 02 czynny całodobowo;
 • Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji, tel. 22 594 91 00, czynny w każdą środę i czwartek od 17.00 do 19.00 koszt połączenia jak na numer stacjonarny wg taryfy operatora;
 • ITAKA – antydepresyjny telefon zaufania, tel. 22 654 40 41, czynny w poniedziałki od 17.00 do 20.00;
 • Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym, tel. 116 123, czynny od poniedziałku do piątku od godz. 14.00-22.00 (połączenie bezpłatne);
 • Ogólnopolski Telefon Zaufania „Uzależnienia behawioralne”, tel. 801 889 880, czynny codziennie od godz. 17.00-22.00 z wyjątkiem świąt państwowych. Płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia;
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej– pomoc psychiatryczno- pedagogiczna, tel. 22 855 44 32;
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej – poradnia ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tel. 22 845 12 12 lub 667 833 400, (poniedziałek – piątek od 08:00 do 20:00);
 • Młodzieżowy Telefon Zaufania, tel. 192 88;
 • Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, tel. 116 111, czynny codziennie od 12:00 do 02:00;
 • Młodzieżowy telefon zaufania do rozmów o seksie, tel. 22 635 93 92, czynny w piątki od godz. 16.00 do 20.00;
 • Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii”, tel. 22 668 70 00, (poniedziałek – piątek od 12:00 do 18:00);
 • Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, tel. 800 120 226, czynny od poniedziałku do piątku od godz. 9.30-15.30 (połączenie bezpłatne);
 • Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania, tel. 801 199 990, czynny codziennie od godz. 16.00-21.00;
 • Ośrodek Pomocy Dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, tel. 22 824 25 01, (poniedziałek – piątek od 09:00 do 20:00);
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, tel. 800 12 12 12, czynny od poniedziałku do piątku od 8.15 do 20.00.
 


Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dęblinie w celu dokonania diagnozy dotyczącej zbadania skali zjawiska przemocy w rodzinie w pierwszym półroczu 2017 r. przeprowadził badania ankietowe, które zostały upowszechnione wśród mieszkańców miasta Dęblin. Prace badawcze były prowadzone w formie wypełniania ankiet w wersji papierowej w wyznaczonych placówkach takich jak: Urząd Miasta w Dęblinie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie, Punkt Informacyjno- Konsultacyjny Przeciwdziałający Przemocy w Rodzinie w Dęblinie działający w strukturze Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dęblinie, placówkach oświatowych, ochrony zdrowia w zakładach pracy oraz w wersji elektronicznej w formie wypełniania ankiet online. Dziękujemy mieszkańcom miasta Dęblin za udział w tym przedsięwzięciu.

Poniżej przedstawiamy wyniki dokonanej diagnozy występowania przemocy w rodzinie na terenie naszego miasta.

 • PRZEMOC W RODZINIE [PDF] 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dęblinie w dniu 28 listopada 2017 r. od godz. 16.00 do godz. 17.30 organizuje spotkanie, które odbędzie się w Urzędzie Miasta sala Nr 1. Poradnictwo wychowawcze skierowane jest do rodziców, którzy mają poczucie, że ich dziecko, sprawia problemy wychowawcze, prezentuje objawy i zachowania odmienne od rówieśników, zachowuje się w nieakceptowany dla nich sposób. Skierowane jest również, do rodziców, którym brakuje pewności, czy dobrze wywiązuje się z roli rodzica i często mają wątpliwości czy zachowania, które prezentuje ich dziecko są jeszcze rozwojowe, czy może odbiegają od normy. Celem spotkania jest wskazanie rodzicom takiego sposobu reagowania i komunikowania się z dzieckiem, by byli oni w stanie wspierać dziecko w jego rozwoju i pomóc mu zachowywać się w akceptowany społecznie sposób. Pedagog będzie edukował rodziców w obszarze technik wychowawczych stosownych w danej sytuacji, ewentualnie będzie zachęcał rodziców do udziału w warsztatach umiejętności wychowawczych.

Poradnictwo adresowane jest zarówno do rodziców małych dzieci, jak i nastolatków.

Serdecznie zapraszamy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Dęblin na lata 2018-2022 [PDF]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Broszura - Nie czekaj! Daj sobie pomóc! [PDF]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” [PDF]

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie [PDF]

 

Powrót