CZCIONKA A A A KONTRAST
r. Imieniny:
logo
Drukuj

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE  W DĘBLINIE
 
Zespół Interdyscyplinarny w Dęblinie jest elementem gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i stanowi metodę pracy, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.
 
Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupa specjalistów z różnych dziedzin, co daje możliwość komplementarnej pomocy rodzinom doświadczającym przemocy. Interdyscyplinarna praca zwiększa skuteczność działań i  pozwala wykorzystać zasoby poszczególnych instytucji do ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie.
 
Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dęblinie funkcjonuje na mocy przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz regulacji prawa miejscowego.
 
W dniu 14 września 2016  roku  w siedzibie Urzędu Miasta w Dęblinie przy Rynek 12 odbyło się pierwsze posiedzenie  Zespołu Interdyscyplinarnego  powołanego Zarządzeniem nr  99.2016 Burmistrza Miasta Dęblin  z dnia 01 września 2016 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (z późn. zm.) w związku z uchwałą XV/74/2011 Rady Miasta Dęblin  z dnia 07 września 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków.
 
Sprawy organizacyjno techniczne Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw. Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie ul. Rynek 12.
 
Obecny skład Zespołu:
 

1.

Monika Łysiak

Przewodnicząca

Ośrodek Pomocy Społecznej

2.

Monika Kośmińska

Wiceprzewodnicząca

Ośrodek Pomocy Społecznej

3.

Anna Potyra

Sekretarz

Ośrodek Pomocy Społecznej

4.

Monika Bąkała

Członek

Organizacja Pozarządowa

5.

Marek Cioch

Członek

Komisariat Policji w Dęblinie

6.

Beata Kursa

Członek

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Dęblinie

7.

Małgorzata Sadowska

Członek

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej 
w Rykach

8.

Ilona Skalińska

Członek

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Dęblinie

9.

Dorota Kulik

Członek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie

10.

Grażyna Szczepaniak

Członek

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Dęblinie

11.

Agnieszka Michaluk

Członek

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie

 
Cel działania Zespołu:
Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy. Zespół podejmuje działania mające na celu ochronę osób doznających przemocy w rodzinie w tym realizuje procedurę Niebieskiej Karty.
 
Zadania Zespołu:
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
 • realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012-2017 
Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
 
Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:
 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.
 
Wykaz instytucji i placówek udzielających pomocy osobom z problemem przemocy w rodzinie:
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie ul. Rynek 12  tel. (081) 883-02-16;
  (081) 883-25-05;
 • Komisariat Policji w Dęblinie ul. Niepodległości 5  tel.(081) 880-44-10;
 • Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ul. Rynek 12  Urząd Miasta pok. 25 (w każdy czwartek w godz. od 16.00 do18.00);
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dęblinie, Urząd Miasta pok. Nr 23 ( w każdy czwartek w godz. od 16.00 do 18.00).


Ważne telefony zaufania
 
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, tel. 800 12 00 02 czynny całodobowo;
 • Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji, tel. 22 594 91 00, czynny w każdą środę i czwartek od 17.00 do 19.00 koszt połączenia jak na numer stacjonarny wg taryfy operatora;
 • ITAKA – antydepresyjny telefon zaufania, tel. 22 654 40 41, czynny w poniedziałki od 17.00 do 20.00;
 • Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym, tel. 116 123, czynny od poniedziałku do piątku od godz. 14.00-22.00 (połączenie bezpłatne);
 • Ogólnopolski Telefon Zaufania „Uzależnienia behawioralne”, tel. 801 889 880, czynny codziennie od godz. 17.00-22.00 z wyjątkiem świąt państwowych. Płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia;
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej– pomoc psychiatryczno- pedagogiczna, tel. 22 855 44 32;
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej – poradnia ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tel. 22 845 12 12 lub 667 833 400, (poniedziałek – piątek od 08:00 do 20:00);
 • Młodzieżowy Telefon Zaufania, tel. 192 88;
 • Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, tel. 116 111, czynny codziennie od 12:00 do 02:00;
 • Młodzieżowy telefon zaufania do rozmów o seksie, tel. 22 635 93 92, czynny w piątki od godz. 16.00 do 20.00;
 • Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii”, tel. 22 668 70 00, (poniedziałek – piątek od 12:00 do 18:00);
 • Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, tel. 800 120 226, czynny od poniedziałku do piątku od godz. 9.30-15.30 (połączenie bezpłatne);
 • Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania, tel. 801 199 990, czynny codziennie od godz. 16.00-21.00;
 • Ośrodek Pomocy Dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, tel. 22 824 25 01, (poniedziałek – piątek od 09:00 do 20:00);
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, tel. 800 12 12 12, czynny od poniedziałku do piątku od 8.15 do 20.00.
 


Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dęblinie w celu dokonania diagnozy dotyczącej zbadania skali zjawiska przemocy w rodzinie w pierwszym półroczu 2017 r. przeprowadził badania ankietowe, które zostały upowszechnione wśród mieszkańców miasta Dęblin. Prace badawcze były prowadzone w formie wypełniania ankiet w wersji papierowej w wyznaczonych placówkach takich jak: Urząd Miasta w Dęblinie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie, Punkt Informacyjno- Konsultacyjny Przeciwdziałający Przemocy w Rodzinie w Dęblinie działający w strukturze Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dęblinie, placówkach oświatowych, ochrony zdrowia w zakładach pracy oraz w wersji elektronicznej w formie wypełniania ankiet online. Dziękujemy mieszkańcom miasta Dęblin za udział w tym przedsięwzięciu.

Poniżej przedstawiamy wyniki dokonanej diagnozy występowania przemocy w rodzinie na terenie naszego miasta.

 • PRZEMOC W RODZINIE [PDF] 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dęblinie w dniu 28 listopada 2017 r. od godz. 16.00 do godz. 17.30 organizuje spotkanie, które odbędzie się w Urzędzie Miasta sala Nr 1. Poradnictwo wychowawcze skierowane jest do rodziców, którzy mają poczucie, że ich dziecko, sprawia problemy wychowawcze, prezentuje objawy i zachowania odmienne od rówieśników, zachowuje się w nieakceptowany dla nich sposób. Skierowane jest również, do rodziców, którym brakuje pewności, czy dobrze wywiązuje się z roli rodzica i często mają wątpliwości czy zachowania, które prezentuje ich dziecko są jeszcze rozwojowe, czy może odbiegają od normy. Celem spotkania jest wskazanie rodzicom takiego sposobu reagowania i komunikowania się z dzieckiem, by byli oni w stanie wspierać dziecko w jego rozwoju i pomóc mu zachowywać się w akceptowany społecznie sposób. Pedagog będzie edukował rodziców w obszarze technik wychowawczych stosownych w danej sytuacji, ewentualnie będzie zachęcał rodziców do udziału w warsztatach umiejętności wychowawczych.

Poradnictwo adresowane jest zarówno do rodziców małych dzieci, jak i nastolatków.

Serdecznie zapraszamy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Dęblin na lata 2018-2022 [PDF]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Broszura - Nie czekaj! Daj sobie pomóc! [PDF]

Powrót