CZCIONKA A A A KONTRAST
r. Imieniny:
logo
Drukuj

Mały krok - Duży efekt

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt pod nazwą „ Mały krok – Duży  Efekt”
 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, w ramach którego oferujemy bezpłatne szkolenia i kursy dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Całkowita wartość projektu wynosi 223000,00 zł.
 

Instrumenty aktywnej integracji

W ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej 20 beneficjentów projektu "Mały krok – Duży efekt" uczestniczą w szkoleniach zawodowych.
 
Mają doprowadzić do przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz do ich integracji ze społeczeństwem, poprzez przywrócenie im zdolności lub możliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych, a przez to wspierających ich powrót do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Instrumenty aktywnej integracji podzielono na cztery grupy:
  • instrumenty aktywizacji zawodowej 
  • instrumenty aktywizacji edukacyjnej
  • instrumenty aktywizacji zdrowotnej
  • instrumenty aktywizacji społecznej

 

Cele

Celem głównym projektu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, podwyższenie statusuzawodowego i społecznego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i integracji z rynkiem pracy.

 

Celami szczegółowymi są:

  • zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły,
  • zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu,
  • zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy,
  • doskonalenie umiejętności zawodowych i podjęcie zatrudnienia.

 

Realizacja projektu Mały Krok-Duży Efekt", którego celem jest stworzenie warunków umożliwiających osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym godnego uczestnictwa w życiu społecznym, nie byłaby możliwa bez środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

      

Kontakt

Biuro Projektu
Pok. 23,24,25
Tel.  81 8830 216
Fax. 81 8832 505
Adres e-mail ops@um.deblin.pl

 

 Linki

Powrót