CZCIONKA A A A KONTRAST
r. Imieniny:
logo
Drukuj

Świadczenia niepieniężne

Świadczenia niepieniężne
 
­­
Praca socjalna

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest z osobami, rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej, a ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności
Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na dochód
 
Obiady dla dzieci w szkołach i przedszkolach

Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić

­Schronienie, niezbędne ubranie

Udzielenie schronienia następuje poprzez możliwość skierowania do noclegowni,  schroniska dla bezdomnych.

Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży, obuwia odpowiednich do pory roku

­Sprawienie pogrzebu

Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego
­
 
 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Jedną z niepieniężnych form pomocy są:
  • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, także w przypadku gdy opieki nie może zapewnić jej rodzina

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym

Odpłatność za wspomniane usługi opiekuńcze ustalana jest w zależności od dochodu świadczeniobiorcy zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/181/2004 Rady Miasta Dęblin z dnia 19 października 2004  w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Istnieje możliwość zwolnienia częściowego lub nawet całkowitego z odpłatności za usługi w przypadku udokumentowania wydatków klienta związanych z leczeniem, śmiercią w rodzinie, stratami z powodu wypadków losowych lub innych uzasadnionych przyczyn

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze ustalana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat (Dz. U. z 1997 r. Nr 2 poz. 12)
W przypadku usług specjalistycznych również istnieje możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat za w/w usługi

­Składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne

Opłacanie składki zdrowotnej następuje za osoby, które nie posiadają ubezpieczenia z innego tytułu, a są uprawnione do zasiłku stałego z pomocy społecznej

Opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne następuje za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny (dotyczy osoby nie podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego i rentowego)

­Poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na dochód

Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) daje prawo osobom nie ubezpieczonym, które posiadają obywatelstwo polskie i posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, spełniającym jednocześnie kryterium dochodowe i majątkowe określone w ustawie o pomocy społecznej do świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni

W stosunku do tych osób dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej jest decyzja wydana przez Kierownika OPS.

Decyzję wydaje się po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Z wnioskiem o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym występuje osoba Zainteresowana, a sytuacjach nagłych – zakład opieki zdrowotnej udzielający świadczeń zdrowotnych
Powrót