CZCIONKA A A A KONTRAST
r. Imieniny:
logo
Drukuj

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej OPS Dęblin.

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre pliki mogą być niedostępne cyfrowo
  • część zdjęć może nie posiadać alternatywnych opisów
Ułatwienia na stronie internetowej
  • nawigacja za pomocą standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
  • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin, tel. tel. 81 883 02 16, fax: 81 883 02 46, e-mail: ops@um.deblin.pl, Dyrektor - Aneta Sztobryn.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Powrót