CZCIONKA A A A KONTRAST
r. Imieniny:
logo
Drukuj

WYŻSZE ZASIŁKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ JUŻ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

WYŻSZE ZASIŁKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ JUŻ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 lipca 2018r. (Dz. U. Z 13.07.2018r., poz 1358) zmianie ulegną kryteria dochodowe, kwalifikujące do pomocy finansowej a także kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz wysokość dochodu z 1 ha przeliczeniowego.
 
 
 
 
Kryteria wynosić będą odpowiednio:
 
- dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł;
 
- dla osoby w rodzinie – 528zł.
 
 
Wysokość świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ustalono na następującym poziomie:
 
- 1763 zł - podstawa ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej,
 
- 647 zł - minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach,
 
- 645 zł - maksymalna kwota zasiłku stałego,
 
dochód uzyskiwany z 1 ha przeliczeniowego - 308 zł.
Powrót