CZCIONKA A A A KONTRAST
r. Imieniny:
logo
Drukuj

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY NA LUDZKĄ KRZYWDĘ.

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY NA LUDZKĄ KRZYWDĘ. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dęblinie w oparciu o dotychczasowe doświadczenie w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinach doszli do jednoznacznego wniosku, iż przemoc domowa to zjawisko, którego skali nie można precyzyjnie określić, ponieważ w wielu przypadkach jest utajona.

Niestety w polskim społeczeństwie nadal panuje przekonanie, iż  ,,o tym co dzieje się w rodzinie, nie powinno się mówić”. Dlatego też przemoc ,,karmi się milczeniem”, najczęściej dochodzi do niej, gdy w pobliżu nie ma świadków. Mimo postępujących zmian społecznych i wzrostu świadomości wielu z nas, jesteśmy zbyt często nieczuli na ludzką krzywdę. Wyznajemy zasadę, że jeśli u sąsiadów lub znajomych coś złego się dzieje to zdecydowanie nas to nie dotyczy. Przechodzimy obok ludzkiej krzywdy obojętnie. Domy, w których domownikom dzieje się krzywda, często owiane są tajemnicą milczenia. W życiu osoby doświadczającej przemocy pojawia się chaos i uwikłanie w skomplikowaną sieć uzależnienia od tyrana i agresora. Osoby krzywdzone żyją w stworzonym przez siebie świecie, który ma dwie twarze: smutną i przerażoną w domu oraz uśmiechniętą i życzliwą dla obcych ludzi. W wielu przypadkach bezradność, strach oraz wstyd powstrzymują osoby uwikłane w przemoc przed jakąkolwiek decyzją, dlatego tkwią w swojej własnej tragedii przez lata a nawet całe życie. Sprawy rodzinne to bez wątpienia bardzo delikatny temat. W większości domów zdarzają się kłótnie, problemy czy nieporozumienia. Jednak takie przejściowe ,,drobne spory” należy odróżnić od krzywdy wyrządzanej bliskim, ponieważ granica między nimi jest cienka i łatwo ją przekroczyć.
               
Powtarzające się awantury, krzyki, płacz, bicie czy wyzwiska- obok nich nie można przejść obojętnie! Tym bardziej, że bardzo często świadkami i ofiarami przemocy w rodzinie stają się również dzieci. To zjawisko dotyka ich najmocniej, ponieważ odbija się na psychice i rzutuje na całe życie.
 
Reagowanie na przemoc wobec dzieci, czy osób nieporadnych ze względu na ich stan fizyczny czy psychiczny, jest  Twoim obowiązkiem! Od 13 lipca 2017 r. weszły zmiany w kodeksie karnymzapewniające lepszą, prawnokarną ochronę dzieci i osób nieporadnych przed najcięższymi przestępstwami. Kary dla przestępców są nie tylko surowsze, ale przede wszystkim przepisy wprowadzają prawny obowiązek zawiadamiania organów ścigania przez osoby, które mają wiedzę o przestępstwie popełnionym wobec tych osób. Osoba, która posiądzie wiedzę  np. o ciężkim przestępstwie popełnianym wobec dziecka czy osób nieporadnych ma nie tylko społeczny, ale też prawny obowiązek zawiadomienia o tym fakcie organów ścigania. Niezawiadomienie podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 
Niejednokrotnie słyszy się od osób, które wiedziały o przemocy- ,,To nie moja sprawa”, ,,Nie chcę się wtrącać”, ,,To ich problemy”. Nawet osoby dotknięte przemocą próbują tłumaczyć zachowania agresywnego członka rodziny ,, Miał zły dzień”, ,,Zmieni się”, ,,To moja wina”.
 
Warto pamiętać, że brak reakcji - to ciche przyzwolenie.
 
Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie, nie bądź obojętny- zareaguj!!! Powiadom służby i instytucje, które przeciwdziałają przemocy.
 
Wykaz instytucji i placówek, do których można zgłosić problem przemocy w rodzinie na terenie miasta Dęblin:
  1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie ul. Rynek 12  tel. (081) 883-25-05;
  2. Komisariat Policji w Dęblinie ul. Niepodległości 5  tel.(081) 880-44-10;
  3. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ul. Rynek 12 A Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie pok. 1 (w każdy czwartek w godz. od 16.00 do18.00);
  4. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dęblinie, Urząd Miasta pok. Nr 23 w każdy czwartek w godz. od 16.00 do 18.00).
 
                                                                                   Zespół Interdyscyplinarny do Spraw
                                                                                Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dęblinie
Powrót